Lesson 5: Gender in sicilian language

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

The words in the Sicilian language have a gender, that is words refer to objects as if they were feminine or masculine. It is not a gender in the anatomic sense of the word, but a grammatical gender.  As a general rule the masculine nouns end in u, as in:

Trenu                         train

Muru                          wall

Ferru                          iron

Santu                          saint

While the feminine nouns end in a, as in:

Lana                           wool

accètta                       hatchet

dàttula                        date (fruit)

orìcchia                      ear

Lu saccu è di mê patri e la cupèrta è di mê matri.

The sac blongs to my father and the blanket to my mother.

La petra è dura ma lu ferru eè cchiù duru.

The rock is hard but the steel is harder.

Some masculine nouns end in a and remain the same in the plural, as in:          

Duca                          duke

Puèta                          poet

Boia                           executioner

Papa                           pope

Paràcqua                    umbrella

Diadèma                    diadem

Domma                      dogma

Fantàsima                  ghost

Capubbànna              ring-leader

Puèma                       poem

Lu papa stà a Roma             The pope lives in Rome

Lu duca avi un beddu palàzzu 

The duke has a beautiful building

Li puèta scrivinu puisì         The poets write poetry

Li domma li fa lu papa    The dogmas are made by the pope

Some nouns that end in ista can be used in both masculine or feminine accordingly and also as singular or plural, as in:

Comunìsta                 communist

Archivìsta                  archivist

Machinìsta                machinist

Giurnalìsta                 journalist

Prutagunìsta              protagonist

 

L’archivìsta sunnu màsculi e fìmmini   

The archivists are men and women

Dda(fem.) giurnalìsta scrissi l’artìculu 

That journalist wrote the article

Li prutagunìsta eranu tri                               

 The protagonists were three

C’eranu tri comunìsta e nu sucialìsta   

there were three communists and one socialist

The plural in Sicilian generally ends in i, for both masculine and feminine nouns, as in:

Masculine

Singular                       plural

Telèfunu                    telèfuni           telephone(s)

Picciòttu                     picciòtti           young-man(s)

Casu                           casi                 case(s)

Disidèriu                    disidèri           wish(s)

Nannu                        nanni               grand-father(s)

                       Feminine

Singular                       plural

Nanna                        nanni               grand-mother(s)

Règula                       règuli              rule(s)

Serra                          serri                saw(s)

Palùmma                    palùmmi          dove(s), pigeon(s)

Farfàlla                      farfàlli             butterfly(ies)

La règula è ca tutti li règuli sunnu mpurtànti The rule is that all the rules are important

Un picciòttu chiamò a tutti li picciòtti                         

One young man called all the young men

La farfàlla fa avutri farfàlli                                      

The butterfly makes other butterflies

Some nouns end in u in the singular but they end in a in the plural, as in:

                       Masculine

Singular                       plural

Cutèddu                     cutèdda           knife(ves)

Chiòvu                       chiòva             nail(s)

Picuràru                     picuràra          sheperd

Biscòttu                     biscòtta           biscuit(s)

Pumu                          puma               happle(s)

Firràru                       firràra             blacksmith(s)   

Anèddu                      anèdda            ring(s)

Pignu                          pigna               pine-tree(s)

Pilu                             pila                  hair(s)

Catùsu                       catùsa             large pipe(s)

Ugnu                          ugna                finger-nail(s)

Martèddu                  martèdda        hammer(s)

Ovu                            ova                  egg(s)

            Prunu                          pruna              plum(s)

 

Fici ammulàri li cutèdda                   I had the knives sharpened

Iu àiu un chiòvu e iddu àvi tri chiòva 

I have one nail and has three nails

Cu la parèdda si cocinu l’ova         One cooks eggs with the skillet

 

Some nouns end in i in the singular but end in a in the plural, as in:

 

Masculine

Singular                       Plural

Limùni                        limùna lemon(s)

Marùni                       marùna           tile(s)

Attùri                         attùra              actor(s)

Ballùni                       ballùna            balloon(s)

Vastùni                      vastùna           stick(s)

Buffùni                       buffùna           buffoon(s)

Muccatùri                  muccatùra      handkerchief(s)

Buttùni                       buttùna           button(s)

Cacciatùri                  cacciatùra       hunter(s)

Cafùni                        cafùna             uncouth(s)

Campiùni                   campiùna        champion(s)

Muratùri                    muratùra        mason(s)

Cannùni                     cannùna          cannon(s)

Duttùri                       duttùra            physician(s)

Capùni                       capùna            capon(s)

Barùni                        barùna            baron(s)

Cirnitùri                     cirnitùra          sifter(s)

Passiatùri                   passiatùra      pathway(s) 

Piccatùri                     piccatùra        sinner(s)

Scanatùri                   scanatùra       kneading-board(s)

Casciùni                     casciùna         drawer(s)

Lapùni                        lapùna             hornet(s)

Zappùni                      zappùna          mattock(s)

Nzitùni                       nzitùna            pimple(s)

Cartùni                       cartùna           carton(s)

 

Iu avia un buttùni                               I had one button

La partìta è di li campiùna     The game is of the champions

Mê soru avia deci buttùna         My sister had ten buttons

La partìta la vincìu lu campiùni 

The game was won by the champion

Si mi duni un limùni ti dugnu tri buttùna         

If you give me a lemon I will give you three buttons

   

Many nouns that end in i, remain with the same ending in the plural and they can be masculine or feminine, as in:

Singular                       plural

Sali         (masc.)        Sali                 salt(s)

Cirìàli      (   “    )        cirìàli              cereal(s)

Chiàvi      ( fem.)        chiàvi              key(s)

Diamànti (masc.)        diamànti         diamond(s)

Vutti       ( fem. )         vutti                barrel(s), cask(s)

Vurpi      (    “    )        vurpi               fox(es)

Ucchiàli  (masc.)         ucchiàli           eye-glasses

Onùri     (    “    )         onùri               honor(s)

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Sorti       ( fem .)          sorti                luck

Riazziòni(    “   )         riazziòni          reaction(s)

Lìmiti     (masc.)         lìmiti               limit(s)

Liti         ( fem. )         liti                   argument(s)

Missàli   (masc.)        missàli                        missal(s)

Ponti      (   “    )          ponti               bridge(s)

 

S’arriparàru sutta lu ponti   They repaired under the bridge

Nta li stratùna ci sunnu assai ponti                 

There many bridges on the highways

Dammi la chiàvi di la casa    Give me the key for the house

Pìgghiati li chiàvi di li porti   Take the keys for all the doors

Misi lu vinu nta la utti            He put the wine in the barrel

Inchìu li utti di vinu               He filled the barrels with wine

 

Some nouns make the plural by adding ra to the singular, as in:

Singular                       plural

Bordu                         bòrdura           fringe(s)

Corpu                         còrpura           body(s)

Cozzu                         còzzura           nape(s)

Cuntu                         cùntura           tale(s)

Focu                           fòcura             fire(s)

Iocu                            lòcura              play(s)

Marmu                       màrmura         marble(s)

Mercu                       mèrcura          mark(s), slash(s)

Munnu                       mùnnura         world(s)

Nnomu                       nnòmura         name(s)

Sangu                         sàngura          Blood(s)

Sonnu                         sònnura                       dream(s)

 

Lu mê nomu è Siciliànu                    My name is sicilian

Li sô nnòmura sunnu Francìsi     Their names are French

Mi sunnài un sonnu làidu                   I had a bad dream

Si sunnàru sònnura boni               They had good dreams

 

Some masculine nouns form the feminine in different ways than what we have previously said, they add issa or trici to the feminine, as in:

Masculine                    feminine                      

Duttùri                       dutturìssa       doctor 

Abàti                          abbatìssa        abbot, abbess

Barùni                        barunìssa        baron, baroness

Puèta                          puitìssa           poet

Attùri                         attrìci              actor, actress

Cunti                          cuntìssa          count, countess

Campiùni                   campiunìssa   champion

Piccatùri                     piccatrìci         sinner

Traditùri                    traditrìci         traitor

 

Lu barùni chiamò la barunìssa

The baron called the baroness

Lu duttùri travagghiò cu la dutturìssa 

The doctor worked with the (she) doctor

L’attùri e l’attrìci eranu nzèmmula                 

The actor and the actress were together

Tu si piccatùri e idda è piccatrìci                   

You are sinner and she is sinner

The words that end in cu, form the plural in  ci in the masculine, but in chi in the feminine, as in:

 

Masculine        masculine         feminine           feminine

Singular           plural               singular            plural

Amìcu             amìci               amìca              amìchi             friend(s)

Antipàticu      antipàtici        antipàtica       antipàtichi      unpleasant

Sarcàsticu      sarcàstici        sarcàstica       sarcàstichi      sarcastic

Bisbèticu        bisbètici          bisbètica         bisbètichi        extravagant

Catòlicu          catòlici            catòlica           catòlichi          catholic

Mònacu          mònaci            mònaca           mònachi          monc(s), nun(s)

Lìricu              lìrici                lìrica               lìrichi              lyric

Prufèticu        prufètici          prufètica         prufètichi        prophetic

 

Lu mònacu sta cu li mònaci  The monk lives with the monks

La  mònaca sta cu li mònachi     He nun lives with the nuns

Dda fìmmina è antipàtica            That lady is unpleasant

Ddi fìmmini sunnu antpàtichi    Those ladies are unpleasant

Lu mê amìcu avi li sô amìci       My friend has his friends

La sô amìca avi li sô amìchi      Her friend has her friends

 

Some exeptions are:

Nicu                           nichi                small, youn

Riccu                          ricchi               rich

Biàncu                        biànchi            white

Friscu                         frischi              fresh

Mê fìgghiu è nicu                                My son is little

Li cunìgghia sunnu tutti nichi        The rabbits were all little

Tô ziu era riccu                               Your uncle was rich

Li re sunnu tutti ricchi                    The kings are all rich

Lu cavàddu è biàncu                       The horse is white

Li casi sunnu biànchi               The hoses are white

 

Some nouns that end in cu do not have a feminine:

 

Beccu                         becchi            he-goat(s)

Sucu                           suchi               juce(s)

Sceccu                     scecchi            donkey(s)

Làstracu                    làstrachi         terrace(s)

Cocu                           cochi               cook(s)

Saccu                         sacchi             sac(s)

Sbarcu                        sbarchi            landing(s)

Scaccu                     scacchi            chess

Zuccu                         zucchi              trunk(s)

Attàcca lu sceccu a lu zuccu        Tie the donkey to the tree

Metti li sacchi nta l’àstracu        Put the sacs on the terrace

Ioca a li scacchi cu lu cocu        Play chess with the cook

 

Some nouns that end in gu or ga make the plural in ghi:

 

Largu                         larghi                wide

Longu                         longhi               long

Rangu                        ranghi               rank(s)

Lagu                           lagghi               lake(s)

Anga                          anghi                molar(s)

Sirìnga                        siringhi          siringe(s)

Albèrgu                      alberghi            hotel(s)

 

Lu ciumi era longu                              The river was long

Li strati eranu larghi                            He streets were wide

Mi fici scippàri na anga                      I had un molar pulled

Avìa dui anghi malati              I had two bad molars

Lu duttùri usa li sirìnghi                The doctor uses siringes

Ddà c’eranu tanti laghi             Over there were many lakes

L’albèrghi eranu chini                        The hotels were full

 

Then we have the nouns with the accented final vowel.  These nouns remain as they are, mostly they are feminine and do not change in the plural, as in:

Carità

Tribù

Ginirusità

Cità

Pruprità

Stirilità

Umanità

Puvirtà

 

Nta li cità nun ci sunnu li tribù 

There are any tribes in the cities

La ginirusità è di lu pòpulu Siciliànu   

The generosity is of the Sicilian people

La tribù è na cumunità di genti                      

The tribe is a community of people

Pi cummintari ha trasiri Trasi

Login

Sundaggiu

Liggi Rigiunali Lingua siciliana. Chi ni pensi?

Talia risultati

Loading ... Loading ...

Tag

bibliografia pi lu studiu du sicilianu Select Section Briscula 'n-cincu Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie sicilia Corso di lingua e letteratura sicilianaCORSO di LINGUA e LETTERATURA SICILIANA Coordinato da Salvatore Di Marco Il dialetto siciliano fra le lingue dei popoli. conferenze tematiche. 1 - LINGUA E DIALE cultura popolare siciliana Cunta un cuntu detti siciliani dialetto Diffirenzi principali ntra i parrati siciliani: Varii diffirenzi fonuloggichi ibridismo e tautologia ibrida nel siciliano IL PROGETTO ABRACADABRA PER LA DIFFUSIONE DELLE LINGUE NON DOMINANTI NELLA SCUOLA Il Siciliano: Dialetto o lingua?lingua La lingua siciliana attraversu li seculi leggi per la tutela del siciliano Libbra in sicilianu Lingua madre Lingua Siciliana lingua siciliana propria Lingua Siciliana Unificata (LSU) linguistica NAT SCAMMACCA nel siciliano di Marco Scalabrino nuovo gruzzoletto di voci arabo - sicule Nutizii odissea traduzione in siciliano old french medeme in sicilian Per lo studio del siciliano e...chi vò cchiù? POEMS proverbi siciliani proverbs PUISII Select Category Select Section sicilia Sicilian language: an overview siciliano Si vutassi pi mia...inchiesta supra a pulitica linguistica in Siciliapolituca Siziuni Culturali Studi siciliani: lu discursu pi na cattrida univirsitaria teatro siciliano Tiatru i tradizioni culturali Tu i u sicilianu Ultimi nutizii Un cumpenniu di ortugrafia siciliana Compendio di lingua siciliano Universal declaration of linguistic rights

Galleria fotografica

Accedi |